ลงพื้นที่ประเมินสถานที่จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ประเมินสถานที่จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ณโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2556 มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการฯ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]