ลงพื้นที่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ และประเมินองค์กรคนพิการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสระ กรณีขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ จำนวน 2 ราย อำเภอพระแสง จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำสิทธิสวัสดิการตามระเบียบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวคนพิการตามลำดับขั้นตอน และได้ประเมินองค์กรคนพิการพื้นที่อำเภอเวียงสระ เพื่อขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการคนพิการในระดับพื้นที่ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]