ลงพื้นที่มอบนมผงให้แก่เด็กเล็กในครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

14 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม และ นางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่นะบบงานคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่มอบนมผงให้แก่เด็กเล็กในครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ และตำบล ท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]