ลงพื้นที่มอบนมและสื่อพัฒนาการเด็กตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอยหมายให้นางสาวสุกาญตา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางนกสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่มอบนมและสื่อพัฒนาการเด็กตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปัญญาโรจน์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]