ลงพื้นที่มอบป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่มอบป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย ผู้นำท้องถิ่น ตำบลหัวเตย อำเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]