ลงพื้นที่ร่วมสอบข้อเท็จจริงและประเมินการพิจารณาช่วยเหลือคนพิการ

วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบ่ายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับนายสรายุทธ รื่นระเริงศักดิ์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณี นายอภินันท์ วตะภรณ์ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างการและพิการทางการมองเห็น ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี และประเมินสภาพความเป็นอยู่ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือคนพิการตามลำดับขั้นตอน ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]