ลงพื้นที่ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุสมุดพกครอบครัว)

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13:30 น.นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวศิริวรรณ พรหมทอง นักพัฒนาสังคม และนางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ร.ต.ณัฐพงษ์ รัตนพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าข้าม และนางเสาวนีย์ คงนุ่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จำนวน 4 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]