ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับนางสาวอภัสรา ขนานภา นักสังคมสงคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายวัชรา แก้วเชื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเตย, นางสิริมา อินทเชื้อ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง, นางรัชนี สมมะลวน ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง, นางยุพรัตน์ แสงสุวรรณ อพม., นางสาวจีรนันก์ สายใจบุญ อสม. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลบุตร 3 คน ได้รับผลกระทบจากสถานกรณ์โควิด-19 รายได้ไม่เพียงพอ โดยพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ เละมอบครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]