ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายนบภา โสภา นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลต้นยวน นางงสาวเรณู สมบัติแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน นางนกุมล มุขตา หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ผู้นำชุมชน อพม. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับเรื่องราวร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 รายได้ไม่เพียงพอ/ตกงาน โดยได้มอบถุงยังชีพ และนมผง พร้อมทั้งพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวในพื้นที่อำเภอพนม จำนวน 5 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]