ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีร้องทุกข์ผ่านสายด่วน 1300) ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 1 ครอบครัว และอำเภอวิภาวดี จำนวน 2 ครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]