ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีอพม.ประสานขอความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาววลาลักษณ์ ดั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวศิริวรรณ พรหมทอง นักพัฒนาสังคม ร่วมกับอพม. ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสารลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีอพม.ประสานขอความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโกค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สนับสนุนจาก CSR และได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ รวมถึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]