ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะยากลำบากที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อ สำนักข่าวไทเกอร์นิว

วันที่ 27ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และว่าที่ ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ดำเนินการลงพี่นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริง นางปราณี วิจารณ์ อายุ 70 ปี ผู้สูงอายุที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อไทเกอร์นิว หลังจากขอความช่วยเหลือจากการนำบ้านและที่ดินขายฝากจนพ้นกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งในบ้านหลังดังกล่าวมีผู้สูงอายุ ประกอบด้วยมารดา อายุ 97 ปี รวมถึงสามี อายุ 69 ปี มีความพิการ อยู่ในภาวะยากลำบาก และทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัย ในการนี้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคีรีรัฐนิคม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมในการสอบข้อเท็ จจริง และวางแผนการช่วยเหลือต่อไป ณ บ้านเช่าเลขที่ 24 ม.6 ต.ท่าขนอน อ.ศรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]