ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ ผู้นำชุมขน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสั่งคม กรณี รับแจ้งจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดยได้พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว และมอบถุงยังชีพ สนับสนุนโดย CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเกอบ้านนาสาร และกรณี รับแจ้ง เด็กอายุ 12 ปี ถูกบิดาข่มขู่ทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัว ตมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเกอไชยา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]