ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ แชะนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าข้าม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 รายได้ไม่เพียงพอแก่การของชีพ โดยได้พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 2 ราย ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้ามและพื้นที่ตำบลท่าสะท้อน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]