ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเขานิพันธ์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งจากศูนย์ ช่วยเหลือสังคม 1300 รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดยได้พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร และลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือประสบปัญทงสังคม กรณี รับเจ้งจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดยพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว และมอบถุงชีพสนับสนุนโดย CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของภาครัฐ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเคียนซา รวมจำนวน 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]