ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายภูวดล มาตกาพ เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญทงสังคม กรณี รับแจ้งจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดยได้พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร และลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหทงสังคม กรณี ผู้เสียหายคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว และมอบถุงชีพ สนับสนุนโดย CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเวียงสระ และเยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงบริการภายใต้ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ รวมจำนวน 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]