ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ดังนี้ รายที่ 1 ได้รับแจ้งผู้สูงอายุติดเตียงไม่มีผู้ดูแล จากการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงมีบุตรหลานเป็นผู้ดูแล จึงได้พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว รายที่ 2 ผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่มีรายได้ในการดำรงชีพ พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยร่วมกับนายสรายุทธ รื่นระเริงศักดิ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายคะนองเดช สุวรรณ กำนันตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ผู้นำชุมชน อพม. ในพื้นที่อำเภอพุนพิน และรายที่ 3 ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชน กรณี หญิงป่วยเป็นจิตเวชทางญาติไม่สามารถดูแลได้ โดยเบื้องต้นได้นำตัวผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้พิการประเภทที่ 4 ทางโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ได้ส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เพื่อเข้ารับการรักษาอาการป่วยต่อไป โดยร่วมกับนายสรายุทธ รื่นระเริงศักดิ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเชษฐพล อัสดาธร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท่าอุแท องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท ผู้นำชุมชน อพม. ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]