ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งเกิดความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ นักจิตวิทยาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนาสาร โรงเรียน สถานีตำรวจภูธรบ้านนาสาร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งเกิดความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 2 ราย โดยกรณีที่ 1 รับแจ้งบิดาทำร้ายร่างกายบุตร จนได้รับบาดเจ็บ กรณีที่ 2 บิดาติดสุราชอบทำร้ายร่างกายบุตร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]