ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เกิดความรุนแรงในครอบครัว และ กรณี ผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เกิดความรุนแรงในครอบครัว สามีทำร้ายร่างกายภรรยา โดยร่วมกับนางสาวอัจฉรา สุระกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พันตำรวจโทหญิงอ้อมใจ รุ่งกลาง สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎรธานี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2550 และให้การคุ้มครองสวัสดิภาพชั่วคราวแก่ผู้ถูกกระทำฯ เพื่อความปลอดภัย จำนวน 1 ราย และร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ จำนวน 1 ราย เยี่ยมบ้านและพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศจำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]