ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ใช้บริการกองทุนฯ และเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอท่าชนะ 3 ราย, ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ อำเภอท่าชนะ 1 ราย, ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ที่ไม่เคยชำระเลย จำนวน 2 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 4 ราย เพื่อจักได้ดำเนินการตามระเบียบฯ และขั้นตอนต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]