ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ และลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ อำเภอเมือง 4 ราย, ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ อำเภอท่าชนะ 4 ราย,อำเภอเมือง 4 ราย เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาตามระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]