ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ และลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอพนม 2 ราย ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอพนม 2 ราย และลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ที่ไม่เคยชำระเลย อำเภอพนม 1 ราย เพื่อจากได้นำข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาตามระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]