ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ และลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร, และนางสาวุนุสรา เวชวิมล, นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ อำเภอกาญจนดิษฐ์ 5 ราย ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ อำเภอบ้านนาสาร 2 ราย และลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ที่ไม่เคยชำระเลย อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 3 ราย เพื่อจักได้นำข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาตามระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]