ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ และติดตามการประกอบอาชีพของคนพิการ

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร และ นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การ บริหารส่วนตำบลคลองฉนวน ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพของคนพิการในพื้นที่อำเภอเวียงสระ จำนวน 4 ราย อำเภอบ้านนาสาร 3 จำนวน และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 2 ราย เพื่อจักได้นำข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามระเบียบของกองทุนฯต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]