ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ และติดตามการประกอบอาชีพของคนพิการ

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพของคนพิการในพื้นที่อำเภอชัยบุรี จำนวน 3 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 1 ราย เพื่อจักได้นำข้อมูลตังกล่าวประกอบการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามระเบียบของกองทุนฯต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]