ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ และติดตามการประกอบอาชีพ

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพัง ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพของคนพิการในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จำนวน 3 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ อำเภอวิภาวดี จำนวน 1 ราย เพื่อจักได้นำข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามระเบียบของกองทุนฯ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]