ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ส่งกลับภูมิลำเนาเดิม

วันที่ 18 – 19 พฤษกาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศส่งกลับภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากรับแจ้งจากเจ้ าหน้าที่ รถไฟ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ขอความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนา กรณีผู้ประสบปัญหาฯ เดินทางมาทำงานรับจ้างอยู่ในสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ไม่สามารถทำงานได้ตมที่ตกลงไว้ จึงมีความประสงค์ขอกลับภูมิลำเนา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]