ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยืนคำร้อง ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร, และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ อำเภอเมือง 5 ราย, อำเภอพนม จำนวน 2 ราย และอำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 1 ราย เพื่อจักได้นำข้อมูลดังกล่าว ประกอบการพิจารณาตามระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]