ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้อง ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร, และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 6 ราย และอำเกอบ้านนาสาร จำนวน 5 ราย เพื่อจักได้นำข้อมูล ดังกล่าวประกอบการพิจารณาตามระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]