ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อออนไลน์

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ตานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการฯ และว่าที่ ร.ต.หญิง ภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ผู้นำชุมชน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงคนพิการ ที่ร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อออนไลน์ ในพื้นที่ ต.บางใบไม้ อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]