ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการที่ขอความช่วยเหลือส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและประเมินครอบครัวคนพิการที่ขอความช่วยเหลือให้แก่เด็กที่พิการซ้ำซ้อน (พิการประเภทที่ 2,4,5,6 ) เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือในการส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]