ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุขอรับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและมีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม และครัวเรือนเปราะบางผู้มีรายได้น้อย จำนวน 5 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]