ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5,3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และประธานอาสาสมัครพัฒณาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)ตำบลคลองพา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ใด้ให้คำแนะนำปรึกษาและพิจารณาให้การช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]