ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เด็กถูกบุคคลในครอบครัวทำร้ายร่างกาย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวอมราวดี ห่วงงาม นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เด็กถูกบิดาเลี้ยงและมารดาทำร้ายร่างกาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]