ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุขอรับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและมีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม โดยผ่านประชาคมหมู่บ้าน และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในการขอรับการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]