ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการที่นคำร้องประสงค์ขอรับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการที่นคำร้องประสงค์ขอรับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 ราย เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]