ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ความรุนแรงในครอบครัว

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสุคนธ์พย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเคียนซา ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในพื้นที่ตำบลเคียนซา อำเภอเกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]