ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้าม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุนพิน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพมก). ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 คน อำเภอพุนพิน 1 คน อำเภอเมืองฯ 1 คน เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล หรือมีแต่ประสบความยากลำบากไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือผู้ดูแลได้อย่างปกติสุข


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]