ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีรับเรื่องร้องทุกข์จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 มีความประสงค์ขอกลับภูมิลำเนาเดิม

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ร่วมกับนายษมากร นวลไทย ปลัดอำเภอพุนพิน นางนงค์เนตร ศรีทอง อพม./อพม.ก และมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีรับเรื่องร้องทุกข์จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 มีความประสงค์ขอกลับภูมิลำเนาเดิม โดยอำเภอพนพินได้ดำเนินการทำบัตรประชาชนใหม่ให้แก่ผู้ประสบปัญหาฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ และอำนวยความสะดวกในการส่งกลับภูมิลำเนาเดิม ณ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]