ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวคนพิการ ในพื้นที่ตำบลวัดประดู่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าของที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวัดประดู่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง กรณี นายมนัส อ่ำจับ ผู้สูงอายุและเป็นคนพิการประเภทที่ 4 พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย มีโรคประจำตัวไขมัน เบาหวาน ร่างกายไม่แข็งแรง ขอความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวคนพิการ เพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้น และสอบ ข้อมูลเบื้องต้นของทางครอบครัว เพื่อนำข้อมูลพิจารณาช่วยเหลือตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]