ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

16 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย ให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้
1.กรณีผู้สูงอายุ ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ในพื้นที่ตำบลละเม็ด อำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย ในการขอรับความช่วยเหลือ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้สูงอายุ โดยได้อธิบายหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ตามระเบียบของกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ผู้ร้องและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับทราบ เพื่อดำเนินการ ตามแบบคำร้อง และผ่านเวทีประชาคม ของพื้นที่ ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
โดยเบื้องต้นได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

2.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบล ท่าฉาง ได้ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ที่ยื่นคำร้อง กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ จำนวน 1 ราย เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

3.ลงพื้นที่ หมู่ที่ 18 ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะ เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่ขอความช่วยเหลือ กับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจาก ผู้สูงอายุได้ดังกล่าว ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด เกี่ยวกับเอกสารติดที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน อนุญาตให้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ในที่ดินสาธารณะดังกล่าวเป็นการชั่วคราว โดยได้ พิจารณา ให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]