ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุขอรับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวล้อมที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]