ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประเมินติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ อำเภอเมืองฯ จำนวน 8 ราย ทั้งนี้ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปอำเภอเมืองฯ จำนวน 4 แห่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการฯ ช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนฯ ตามลำดับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]