ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการและติดตามการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 13 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เพื่อสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ กรณีขอความช่วยเหลือเข้ารับอุปการะ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ราย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนฯ ตามลำดับขั้นตอนต่อไป และติดตามการช่วยเหลือโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จำนวน 4 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน จำนวน 5 ราย ที่ได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2566


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]