ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจุฑามาศ หนูช่วย ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวกาญจนา ทองนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.พุนพิน, อพม.ตำบลพุนพิน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลพุนพินอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]