ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และว่าที่ ร.ต.นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วยปลัดอำเภอบ้านนาสาร และอพม. ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลลำพูน จำนวน 1 หลัง และตำบลพรุพี จำนวน 1 หลัง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]