ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ที่ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 21 ครัวเรือน

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]