ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 36 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]