ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรธานี มอบหมายให้ นางสาวลภัทรดา พูลแก้ว ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และนางสาวศิริวรรณ พรหมทอง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 25 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]