ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลพรุพี เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 18 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]